उत्कृष्ट छात्रावासों की सूची
संभाग : ज़िला : संस्थान का प्रकार: बालक/बालिका :

 

क्रमांकसंस्थान कोडसंस्थानप्रकारबालिका / बालकसीटों की संख्याप्रवेशित सीटरिक्त सीटविवरणसंस्थान की वैबसाइट
1 1101जिला स्तरीय कन्या छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50446
2 1102खंड स्तरीय कन्‍या छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50428
3 1105खंड स्तरीय कन्या छात्रावास, विजयपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50491
4 1080खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,सबलगढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
5 1083जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50482
6 2714उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
7 1046उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गोहदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका501832
8 2712उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, भिण्‍डउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
9 1142जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, दतियाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50437
10 1146खंड. स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सेवढ़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
11 1239उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, शिवपुरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका563818
12 1250उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पोहरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
13 1254उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, कोलारसउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50464
14 1260उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, करैराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
15 1266उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नरवरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50482
16 1270उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पिछोरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
17 1273उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, खनियाधानाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
18 1167जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
19 1168विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
20 1171विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. बम्होरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
21 1172विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
22 1173विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. चाचौड़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
23 1174विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. कुभराजउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
24 1176विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. राघौगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
25 3183खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, बमोरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
26 3184खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
27 3185खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, चाचौडाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
28 3186खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, कुम्‍भराजउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
29 3189खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, राघौगढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
30 3196जिला स्‍तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
31 3200खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
32 2207उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, टीकमगढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
33 2209उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, जताराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
34 2211उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पलेराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका503911
35 2213उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पृथ्वीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका57570
36 2215उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,निवाड़ीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
37 2031उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नौगाँवउत्कृष्ट छात्रावासबालिका504010
38 2131उत्कृष्ट कन्या छात्रावास .पन्नाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका69690
39 2133खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गुन्नौरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका502327
40 2138खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पवर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालिका61610
41 2139खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, शाहनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका96960
42 2760उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पन्‍नाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
43 2166उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, केसलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
44 2169खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, खुरर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
45 2173खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, राहतगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
46 2180खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मालथोनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
47 2184खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,बण्डाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
48 2191खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बीनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
49 2195खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, रहलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
50 2762शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सागरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
51 2353उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सीधीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
52 1341उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालिका52520
53 1347उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, जावदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50428
54 1353उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मनासाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
55 2728शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
56 1322खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सीतामऊउत्कृष्ट छात्रावासबालिका64064
57 1327खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गरोठउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
58 1331खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, भानपुराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
59 3074उत्‍क़ष्‍ट कन्‍या छाञावास, उज्‍जैनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका55550
60 3079उत्‍कष्‍ट कन्‍या छाञावास, बडनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका83830
61 3085उत्‍कष्‍ट कन्‍या छात्रावास, खाचरौंदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका66660
62 3094उत्‍कष्‍ट कन्‍या छात्रावास, घट्टियाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50464
63 3104उत्‍कष्‍ट कन्‍या छात्रावास, महिदपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50491
64 3110उत्‍कष्‍ट कन्‍या छाञावास, तरानाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50842
65 1395सीनियर कन्या (उत्कृष्ट) छात्रावास, मो.बड़ोदियाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50455
66 1300सीनियर उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, टोकखुर्दउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
67 2823कन्या उत्कृष्ठ छात्रावास, सोनकच्छउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
68 2826उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, बागलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
69 3053उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, कन्नौदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
70 3056उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, खातेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालिका51510
71 3173कन्या उत्कृष्ठ छात्रावास, देवासउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
72 2909प्री मेट्रिक उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, संयोगितागंज, इंदौरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका77770
73 2943प्री मेट्रिक उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, देपालपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका51510
74 1742उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, राजगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका503416
75 1743उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, सारंगपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका57570
76 1744उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, खिलचीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
77 1745उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, जीरापुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका501931
78 1746उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, ब्यावराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50464
79 1747उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, नरसिंहगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका502525
80 1791जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
81 2746शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
82 1773उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, आष्टाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका503119
83 1774उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, इछावरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका64640
84 2744उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सीहोरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
85 1830खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट कन्‍या छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
86 1831जिला स्‍तर उत्‍कृष्‍ट कन्‍या छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
87 2502खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट कन्‍या छात्रावास, टिमरनीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
88 1959उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, रीठीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
89 1961उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बडवाराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
90 1964उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बहोरीबंदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
91 1966उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, करीतलार्इउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
92 2750शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, जबलपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
93 1983जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नरसिंहपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका56560
94 1987खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, चीचलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका66660
95 1988खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,गोटेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालिका51510
96 2003प्री मैट्रिक कन्‍या छात्रावास, सार्इखेड़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
97 1128उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मुंगावलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका39390
98 1131उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, चन्देरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका501436
99 1134उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, ईसागढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका57570
100 3014उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, अशोकनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका49490
101 1463जिला स्तरीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास, आगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका73730
102 1467उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बड़ौदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
103 1471उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नलखेडाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका504010