उत्कृष्ट छात्रावासों की सूची
संभाग : ज़िला : संस्थान का प्रकार: बालक/बालिका :

 

क्रमांकसंस्थान कोडसंस्थानप्रकारबालिका / बालकसीटों की संख्याप्रवेशित सीटरिक्त सीटविवरणसंस्थान की वैबसाइट
1 1100जिला स्तरीय बालक छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक72720
2 1101जिला स्तरीय कन्या छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50446
3 1102खंड स्तरीय कन्‍या छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50428
4 1103खंड स्तरीय बालक छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक67670
5 1104खंड स्तरीय बालक छात्रावास, विजयपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50473
6 1105खंड स्तरीय कन्या छात्रावास, विजयपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50491
7 1106खंड स्तरीय बालक छात्रावास, कराहलउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
8 1067प्री मैट्रिक बालक छात्रावास,पडाड़गढउत्कृष्ट छात्रावासबालक65650
9 1080खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,सबलगढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
10 1082जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक503812
11 1083जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50482
12 2713उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
13 2714उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
14 1046उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गोहदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका501832
15 2711उत्कृष्ट बालक छात्रावास, भिण्‍डउत्कृष्ट छात्रावासबालक503911
16 2712उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, भिण्‍डउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
17 1141जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, दतियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक5057-7
18 1142जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, दतियाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50437
19 1145खंड. स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सेवढ़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
20 1146खंड. स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सेवढ़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
21 2715उत्कृष्ट बालक छात्रावास, दतियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
22 1238उत्कृष्ट बालक छात्रावास, शिवपुरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक564313
23 1239उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, शिवपुरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका563818
24 1249बालक छात्रावास, पोहरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
25 1250उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पोहरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
26 1254उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, कोलारसउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50464
27 1255उत्कृष्ट बालक छात्रावास, कोलारसउत्कृष्ट छात्रावासबालक50446
28 1256उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बदरवासउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
29 1259उत्कृष्ट बालक छात्रावास, करैराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
30 1260उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, करैराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
31 1265उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नरवरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
32 1266उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नरवरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50482
33 1269उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पिछोरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
34 1270उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पिछोरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
35 1273उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, खनियाधानाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
36 1274उत्कृष्ट बालक छात्रावास, खनियाधानाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
37 1167जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
38 1168विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
39 1171विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. बम्होरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
40 1172विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
41 1173विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. चाचौड़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
42 1174विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. कुभराजउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
43 1176विका. खंड. स्तरीय उ. कन्या छा. राघौगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
44 1180विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
45 1183विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. बम्होरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
46 1184विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
47 1187विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. चाचौडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
48 1190विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. राघोगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
49 3183खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, बमोरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
50 3184खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
51 3185खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, चाचौडाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
52 3186खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, कुम्‍भराजउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
53 3189खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, राघौगढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
54 3196जिला स्‍तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
55 3198खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
56 3199जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
57 3200खण्ड स्तरीय उत्‍क्रष्‍ट कन्‍या छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
58 3202खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बमोरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
59 3203खण्‍ड स्‍तरीय उत्‍क्रष्‍ट बालक छात्रावास, आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
60 3206खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, चाचौडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
61 3208खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, कुम्‍भराजउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
62 3209खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, राघौगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
63 3391वि0 खं0 स्तरीय बालक छात्रावास आरोेनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
64 2207उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, टीकमगढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
65 2208उत्कृष्ट बालक छात्रावास, टीकमगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक502426
66 2209उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, जताराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
67 2210उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जताराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
68 2211उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पलेराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका503911
69 2212उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पलेराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
70 2213उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पृथ्वीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका57570
71 2214उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पृथ्वीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
72 2215उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,निवाड़ीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
73 2216उत्कृष्ट बालक छात्रावास, निवाड़ीउत्कृष्ट छात्रावासबालक503911
74 2221उत्कृष्ट नवीन बालक छात्रावास, बलदेवगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50473
75 2031उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नौगाँवउत्कृष्ट छात्रावासबालिका504010
76 2037उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गौरीहारउत्कृष्ट छात्रावासबालक50464
77 2130उत्कृष्ट बालक छात्रावास,वास .पन्नाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
78 2131उत्कृष्ट कन्या छात्रावास .पन्नाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका69690
79 2133खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गुन्नौरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका502327
80 2134खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गुन्नोरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
81 2135खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, शाहनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
82 2136खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, अजयगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
83 2137खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पवर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
84 2138खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पवर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालिका61610
85 2139खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, शाहनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका96960
86 2760उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, पन्‍नाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
87 2149उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सागरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
88 2164खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, देवरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
89 2166उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, केसलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
90 2167उत्कृष्ट बालक छात्रावास, केसलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
91 2168खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, खुरर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
92 2169खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, खुरर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
93 2173खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, राहतगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
94 2174खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, राहतगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
95 2179खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मालथोनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
96 2180खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मालथोनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
97 2183खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बण्डाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
98 2184खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,बण्डाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
99 2186खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, शाहगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
100 2190खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बीनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
101 2191खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बीनाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
102 2195खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, रहलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
103 2198खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जेसीनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
104 2761उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सागरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
105 2762शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सागरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
106 3255उत्कृष्ट बालक छात्रावास,सिरमौर उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
107 2352उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सीधीउत्कृष्ट छात्रावासबालक503119
108 2353उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सीधीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
109 1340उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालक48480
110 1341उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालिका52520
111 1346उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जावदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
112 1347उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, जावदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50428
113 1352उत्कृष्ट बालक छात्रावास,मनासाउत्कृष्ट छात्रावासबालक38380
114 1353उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मनासाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
115 2727शास.उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
116 2728शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
117 1321खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सीतामऊउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
118 1322खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सीतामऊउत्कृष्ट छात्रावासबालिका64064
119 1326खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गरोठउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
120 1327खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, गरोठउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
121 1330खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, भानपुराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
122 1331खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, भानपुराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
123 3074उत्‍क़ष्‍ट कन्‍या छाञावास, उज्‍जैनउत्कृष्ट छात्रावासबालिका55550
124 3078उत्‍कष्‍ट बालक छाञावास, बडनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50455
125 3079उत्‍कष्‍ट कन्‍या छाञावास, बडनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका83830
126 3084उत्‍कष्‍ट बालक छात्रावास, खाचरौंदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
127 3085उत्‍कष्‍ट कन्‍या छात्रावास, खाचरौंदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका66660
128 3092उत्‍कष्‍ट बालक छात्रावास, घट्टियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक65650
129 3094उत्‍कष्‍ट कन्‍या छात्रावास, घट्टियाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50464
130 3103उत्‍कष्‍ट बालक छात्रावास, महिदपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
131 3104उत्‍कष्‍ट कन्‍या छात्रावास, महिदपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50491
132 3109उत्‍कष्‍ट बालक छाञावास, तरानाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
133 3110उत्‍कष्‍ट कन्‍या छाञावास, तरानाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50842
134 3336उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, उज्‍जैनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
135 1395सीनियर कन्या (उत्कृष्ट) छात्रावास, मो.बड़ोदियाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50455
136 1290बालक उत्कृष्ठ छात्रावास, सोनकच्छउत्कृष्ट छात्रावासबालक49490
137 1299बालक उत्कृष्ठ छात्रावास, टोकखुर्दउत्कृष्ट छात्रावासबालक503416
138 1300सीनियर उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, टोकखुर्दउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
139 1303उत्कृष्ठ बालक छात्रावास, बागलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
140 2823कन्या उत्कृष्ठ छात्रावास, सोनकच्छउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
141 2826उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, बागलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50473
142 3032उत्कृष्ठ बालक छात्रावास, कन्नौदउत्कृष्ट छात्रावासबालक51510
143 3053उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, कन्नौदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
144 3055उत्कृष्ठ बालक छात्रावास, खातेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालक51510
145 3056उत्कृष्ठ कन्या छात्रावास, खातेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालिका51510
146 3172बालक उत्कृष्ठ छात्रावास, देवासउत्कृष्ट छात्रावासबालक55505
147 3173कन्या उत्कृष्ठ छात्रावास, देवासउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
148 2908प्री मेट्रिक उत्कृष्ट बालक छात्रावास, संयोगितागंज, इंदौरउत्कृष्ट छात्रावासबालक24240
149 2909प्री मेट्रिक उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, संयोगितागंज, इंदौरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका77770
150 2936प्री मेट्रिक उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सांवेरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
151 2942प्री मेट्रिक उत्कृष्ट बालक छात्रावास, देपालपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक37370
152 2943प्री मेट्रिक उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, देपालपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका51510
153 1736उत्कृष्ट बालक छात्रावास, खिलचीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
154 1737उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जीरापुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
155 1738उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सारंगपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50446
156 1739उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नरसिंहगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50473
157 1740उत्कृष्ट बालक छात्रावास, ब्यावराउत्कृष्ट छात्रावासबालक55550
158 1741उत्कृष्ट बालक छात्रावास, राजगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
159 1742उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, राजगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका503416
160 1743उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, सारंगपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका57570
161 1744उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, खिलचीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
162 1745उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, जीरापुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका501931
163 1746उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, ब्यावराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50464
164 1747उत्कृष्ट कन्‍या छात्रावास, नरसिंहगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालिका502525
165 1790जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालक58580
166 1791जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
167 2745शास.उत्कृष्ट बालक छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
168 2746शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
169 1773उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, आष्टाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका503119
170 1774उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, इछावरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका64640
171 1776जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, आष्टाउत्कृष्ट छात्रावासबालक58058
172 2743उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सीहोरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
173 2744उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, सीहोरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
174 1825विकास खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
175 1826जिला स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
176 1830खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट कन्‍या छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
177 1831जिला स्‍तर उत्‍कृष्‍ट कन्‍या छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
178 1834खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, खिरकियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
179 1840खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, टिमरनीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
180 2502खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट कन्‍या छात्रावास, टिमरनीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
181 1951जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, कटनी केम्पउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
182 1957उत्कृष्ट बालक छात्रावास, रीठीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
183 1959उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, रीठीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
184 1960उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बडवाराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
185 1961उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बडवाराउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
186 1962उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बहोरीबंदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
187 1964उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बहोरीबंदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
188 1966उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, करीतलार्इउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
189 1968उत्कृष्ट बालक छात्रावास, विजयराघवगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
190 2749शास.उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जबलपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
191 2750शास.उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, जबलपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
192 1983जिला स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नरसिंहपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका56560
193 1984खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सार्इखेडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
194 1985खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास,करेलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50419
195 1986खंड स्तरीय .उत्कृष्ट बालक छात्रावास,चीचलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक503614
196 1987खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, चीचलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका66660
197 1988खंड स्तरीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास,गोटेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालिका51510
198 1989खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गोटेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालक503119
199 1990खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नरसिंहपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
200 2001प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, चांवरपाठाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
201 2003प्री मैट्रिक कन्‍या छात्रावास, सार्इखेड़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50500
202 1898उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सौसरउत्कृष्ट छात्रावासबालक502228
203 1127उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मुंगावलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
204 1128उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, मुंगावलीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका39390
205 1130उत्कृष्ट बालक छात्रावास, चंदेरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
206 1131उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, चन्देरीउत्कृष्ट छात्रावासबालिका501436
207 1133उत्कृष्ट बालक छात्रावास, ईसागढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
208 1134उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, ईसागढउत्कृष्ट छात्रावासबालिका57570
209 3013उत्कृष्ट बालक छात्रावास, अशोकनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
210 3014उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, अशोकनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका49490
211 1463जिला स्तरीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास, आगरउत्कृष्ट छात्रावासबालिका73730
212 1464जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास,आगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक503713
213 1467उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, बड़ौदउत्कृष्ट छात्रावासबालिका50050
214 1468उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बड़ौदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
215 1470उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सुसनेरउत्कृष्ट छात्रावासबालक503713
216 1471उत्कृष्ट कन्या छात्रावास, नलखेडाउत्कृष्ट छात्रावासबालिका504010
217 1472उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नलखेडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050