S.No.Student NameFather NameRecord MonthRecord YearAttendanceStipendस्टेशनरी/ पठन-पाठनव्यक्तिगत सामग्रीशैक्षणिक भ्रमणबिस्तर क्रय हेतु राशिSelect To Update Details
1 Dipati KumariRaam DayalJuly2016291100नहींनहींनहींनहीं
2 Dipati KumariRaam DayalAugust2016291100नहींनहींनहींनहीं
3 Dipati KumariRaam DayalSeptember2016301100नहींनहींनहींनहीं
4 Dipati KumariRaam DayalOctober2016241100नहींनहींनहींनहीं
5 Dipati KumariRaam DayalDecember2016271100हांनहींनहींनहीं
6 Dipati KumariRaam DayalJanuary2017301100हांनहींनहींनहीं
7 Dipati KumariRaam DayalFebrury2017281100हांनहींनहींनहीं
8 Dipati KumariRaam DayalMarch2017281100हांनहींनहींनहीं