S.No.Student NameFather NameRecord MonthRecord YearAttendanceStipendस्टेशनरी/ पठन-पाठनव्यक्तिगत सामग्रीशैक्षणिक भ्रमणबिस्तर क्रय हेतु राशिSelect To Update Details
1 Rani KoriRaju KoriJuly2016291100नहींनहींनहींनहीं
2 Rani KoriRaju KoriAugust2016281100नहींनहींनहींनहीं
3 Rani KoriRaju KoriSeptember2016301100नहींनहींनहींनहीं
4 Rani KoriRaju KoriOctober2016231100नहींनहींनहींनहीं
5 Rani KoriRaju KoriNovember2016291100हांनहींनहींनहीं
6 Rani KoriRaju KoriDecember2016261100हांनहींनहींनहीं
7 Rani KoriRaju KoriJanuary2017301100हांनहींनहींनहीं
8 Rani KoriRaju KoriFebrury2017281100हांनहींनहींनहीं
9 Rani KoriRaju KoriMarch2017281100हांनहींनहींनहीं