उत्कृष्ट छात्रावासों की सूची
संभाग : ज़िला : संस्थान का प्रकार: बालक/बालिका :

 

क्रमांकसंस्थान कोडसंस्थानप्रकारबालिका / बालकसीटों की संख्याप्रवेशित सीटरिक्त सीटविवरणविधायर्थी देखेंसंस्थान की वैबसाइट
1 2210उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जताराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
2 2711उत्कृष्ट बालक छात्रावास, भिण्‍डउत्कृष्ट छात्रावासबालक503911
3 3103उत्‍कष्‍ट बालक छात्रावास, महिदपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
4 1274उत्कृष्ट बालक छात्रावास, खनियाधानाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
5 2001प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, चांवरपाठाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
6 1898उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सौसरउत्कृष्ट छात्रावासबालक502228
7 1984खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सार्इखेडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
8 1145खंड. स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सेवढ़ाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
9 3032उत्कृष्ठ बालक छात्रावास, कन्नौदउत्कृष्ट छात्रावासबालक51510
10 2136खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, अजयगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
11 3172बालक उत्कृष्ठ छात्रावास, देवासउत्कृष्ट छात्रावासबालक55505
12 3092उत्‍कष्‍ट बालक छात्रावास, घट्टियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक65650
13 2216उत्कृष्ट बालक छात्रावास, निवाड़ीउत्कृष्ट छात्रावासबालक503911
14 1340उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालक48480
15 1346उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जावदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
16 1738उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सारंगपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50446
17 1990खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नरसिंहपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
18 1303उत्कृष्ठ बालक छात्रावास, बागलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
19 1741उत्कृष्ट बालक छात्रावास, राजगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
20 3078उत्‍कष्‍ट बालक छाञावास, बडनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50455
21 3055उत्कृष्ठ बालक छात्रावास, खातेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालक51510
22 1790जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालक58580
23 1249बालक छात्रावास, पोहरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50482
24 1103खंड स्तरीय बालक छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक67670
25 1352उत्कृष्ट बालक छात्रावास,मनासाउत्कृष्ट छात्रावासबालक38380
26 2208उत्कृष्ट बालक छात्रावास, टीकमगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक502426
27 1100जिला स्तरीय बालक छात्रावास, श्योपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक72720
28 3084उत्‍कष्‍ट बालक छात्रावास, खाचरौंदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
29 1736उत्कृष्ट बालक छात्रावास, खिलचीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
30 3336उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, उज्‍जैनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
31 1255उत्कृष्ट बालक छात्रावास, कोलारसउत्कृष्ट छात्रावासबालक50446
32 2214उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पृथ्वीपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
33 1985खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास,करेलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50419
34 1464जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास,आगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक503713
35 1238उत्कृष्ट बालक छात्रावास, शिवपुरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक564313
36 1106खंड स्तरीय बालक छात्रावास, कराहलउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
37 2134खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गुन्नोरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
38 1141जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, दतियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक5057-7
39 2137खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पवर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
40 1470उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सुसनेरउत्कृष्ट छात्रावासबालक503713
41 1739उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नरसिंहगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50473
42 1834खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, खिरकियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
43 1127उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मुंगावलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
44 1104खंड स्तरीय बालक छात्रावास, विजयपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50473
45 1290बालक उत्कृष्ठ छात्रावास, सोनकच्छउत्कृष्ट छात्रावासबालक49490
46 2936प्री मेट्रिक उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सांवेरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
47 2037उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गौरीहारउत्कृष्ट छात्रावासबालक50464
48 2352उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सीधीउत्कृष्ट छात्रावासबालक503119
49 1067प्री मैट्रिक बालक छात्रावास,पडाड़गढउत्कृष्ट छात्रावासबालक65650
50 2135खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, शाहनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
51 1989खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गोटेगांवउत्कृष्ट छात्रावासबालक503119
52 1299बालक उत्कृष्ठ छात्रावास, टोकखुर्दउत्कृष्ट छात्रावासबालक503416
53 1737उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जीरापुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
54 1986खंड स्तरीय .उत्कृष्ट बालक छात्रावास,चीचलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक503614
55 1133उत्कृष्ट बालक छात्रावास, ईसागढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
56 2942प्री मेट्रिक उत्कृष्ट बालक छात्रावास, देपालपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक37370
57 2212उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पलेराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50491
58 1130उत्कृष्ट बालक छात्रावास, चंदेरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50500
59 1740उत्कृष्ट बालक छात्रावास, ब्यावराउत्कृष्ट छात्रावासबालक55550
60 2221उत्कृष्ट नवीन बालक छात्रावास, बलदेवगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50473
61 2908प्री मेट्रिक उत्कृष्ट बालक छात्रावास, संयोगितागंज, इंदौरउत्कृष्ट छात्रावासबालक24240
62 1082जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक503812
63 1472उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नलखेडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
64 3109उत्‍कष्‍ट बालक छाञावास, तरानाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
65 2130उत्कृष्ट बालक छात्रावास,वास .पन्नाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
66 2190खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बीनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
67 3255उत्कृष्ट बालक छात्रावास,सिरमौर उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
68 3206खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, चाचौडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
69 2167उत्कृष्ट बालक छात्रावास, केसलीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
70 1326खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गरोठउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
71 3198खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
72 2179खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मालथोनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
73 3209खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, राघौगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
74 1180विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
75 1269उत्कृष्ट बालक छात्रावास, पिछोरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
76 2743उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सीहोरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
77 1183विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. बम्होरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
78 2749शास.उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जबलपुरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
79 2715उत्कृष्ट बालक छात्रावास, दतियाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
80 2174खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, राहतगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
81 1321खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सीतामऊउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
82 1962उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बहोरीबंदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
83 1776जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, आष्टाउत्कृष्ट छात्रावासबालक58058
84 2168खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, खुरर्इउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
85 3391वि0 खं0 स्तरीय बालक छात्रावास आरोेनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
86 2727शास.उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नीमचउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
87 1825विकास खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
88 1190विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. राघोगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
89 3013उत्कृष्ट बालक छात्रावास, अशोकनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
90 2186खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, शाहगढ़उत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
91 1957उत्कृष्ट बालक छात्रावास, रीठीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
92 2761उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सागरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
93 3208खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, कुम्‍भराजउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
94 1330खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, भानपुराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
95 3202खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बमोरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
96 1187विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. चाचौडाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
97 2183खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बण्डाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
98 1951जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, कटनी केम्पउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
99 1960उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बडवाराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
100 3199जिला स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, गुनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
101 1184विका. खंड. स्तरीय उ. बा छा. आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
102 1968उत्कृष्ट बालक छात्रावास, विजयराघवगढउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
103 1259उत्कृष्ट बालक छात्रावास, करैराउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
104 3203खण्‍ड स्‍तरीय उत्‍क्रष्‍ट बालक छात्रावास, आरोनउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
105 1468उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बड़ौदउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
106 1840खण्‍ड स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, टिमरनीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
107 2149उत्कृष्ट बालक छात्रावास, सागरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
108 2198खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, जेसीनगरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
109 1265उत्कृष्ट बालक छात्रावास, नरवरउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
110 2745शास.उत्कृष्ट बालक छात्रावास, विदिशाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
111 1826जिला स्‍तर उत्‍कृष्‍ट बालक छात्रावास, हरदाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
112 1256उत्कृष्ट बालक छात्रावास, बदरवासउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
113 2713उत्कृष्ट बालक छात्रावास, मुरैनाउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050
114 2164खंड स्तरीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास, देवरीउत्कृष्ट छात्रावासबालक50050