Hostel Name :   UTAKRASHT PRI-METRIK SC GIRLS HOSTAL, DEPALPUR Class :

S.No.Samagra IDStudent NameFather's NameMobile No.Date Of BirthCategory NameDistrictAdmission DateAadhar No.Bank NameAccount No.IFSCStipend AmountPhoto
1 108345342
Kailash Chouhan
96XXXXXX90XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201790XXXXXXXX90STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00136600 Photo
2 125027723
Pappu Chouhan
99XXXXXX83XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201735XXXXXXXX35BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088120 Photo
3 102228061
Jitendra
99XXXXXX82XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201656XXXXXXXX56STATE BANK OF INDIA34XXXXXXX56SBIN00108010 Photo
4 140975186
Ashok Tolaram Parmar
91XXXXXX72XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201630XXXXXXXX30STATE BANK OF INDIA34XXXXXXX71SBIN00108010 Photo
5 101976636
Rajesh Chouhan
78XXXXXX19XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201680XXXXXXXX80BANK OF INDIA88XXXXXXX83BKID00088270 Photo
6 155226488
Ratanlal Rathor
98XXXXXX59XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201782XXXXXXXX82BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088200 Photo
7 186407965
Dilip Dheenu
70XXXXXX75XXXXXXXXXSCDEWAS01/07/201787XXXXXXXX87BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088220 Photo
8 122014719
Bhanwar Lal Parmar
97XXXXXX40XXXXXXXXXSCUJJAIN01/07/201688XXXXXXXX88STATE BANK OF INDIA34XXXXXXX87SBIN00108010 Photo
9 125062767
Sajansingh Pawar
76XXXXXX72XXXXXXXXXSCINDORE01/08/201629XXXXXXXX29BANK OF INDIA88XXXXXXX17BKID00088380 Photo
10 174051449
Mohan Sidhduji
84XXXXXX07XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201790XXXXXXXX90BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088280 Photo
11 101436543
Sardar Kumar
95XXXXXX68XXXXXXXXXSTDHAR01/07/201674XXXXXXXX74STATE BANK OF INDIA33XXXXXXX47SBIN00121560 Photo
12 192213905
Santosh
99XXXXXX24XXXXXXXXXSCDHAR01/07/201796XXXXXXXX96BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088380 Photo
13 150110316
Ramesh Singh
99XXXXXX46XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201741XXXXXXXX41BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088130 Photo
14 154043399
Kailash Bai
97XXXXXX31XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201660XXXXXXXX60STATE BANK OF INDIA32XXXXXXX40SBIN00300240 Photo
15 132109063
Dashrat Singh
84XXXXXX16XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201751XXXXXXXX51BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088280 Photo
16 101042438
Kamal Mangilal
89XXXXXX12XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201760XXXXXXXX60BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088550 Photo
17 173389732
Jayram Ji
91XXXXXX86XXXXXXXXXSTDHAR01/07/201621XXXXXXXX21STATE BANK OF INDIA33XXXXXXX44SBIN00300240 Photo
18 183934995
Kallu Singh
99XXXXXX64XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201698XXXXXXXX98BANK OF INDIA88XXXXXXX26BKID00088130 Photo
19 111748450
Ambaram Sing
99XXXXXX94XXXXXXXXXSCINDORE01/08/201652XXXXXXXX52BANK OF INDIA88XXXXXXX62BKID00088380 Photo
20 111815324
Gulaba Sing
88XXXXXX94XXXXXXXXXSCDHAR01/07/201791XXXXXXXX91BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00098100 Photo
21 102816413
Balaram Goyal
84XXXXXX07XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201777XXXXXXXX77BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088280 Photo
22 121109649
Dhannalal Kumar
95XXXXXX72XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201760XXXXXXXX60BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00098060 Photo
23 183935720
Kallusingh
96XXXXXX61XXXXXXXXXSCPANNA01/07/201744XXXXXXXX44STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00136600 Photo
24 108111198
Gajrav Ji
97XXXXXX53XXXXXXXXXSTDHAR01/07/201679XXXXXXXX79STATE BANK OF INDIA33XXXXXXX77SBIN00108010 Photo
25 101528212
Liladhar Chouhan
99XXXXXX37XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201725XXXXXXXX25BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00088280 Photo
26 102773440
Umrav Parmar
98XXXXXX42XXXXXXXXXSCINDORE01/07/201773XXXXXXXX73STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00300240 Photo
27 106861373
Dilip
97XXXXXX83XXXXXXXXXSCUJJAIN01/07/201743XXXXXXXX43BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXBKID00091180 Photo
28 101136391
Santosh Rathor
98XXXXXX00XXXXXXXXXSCINDORE01/08/201677XXXXXXXX77BANK OF INDIA88XXXXXXX10BKID00088380 Photo